BKHG_8

Bkhg 08 Ussaro Rgt. Lidl von Borbula

Ussaro montato Rgt. Lidl von Borbula

White metal