bhg_4

Bhg 04 Bavarese in uniforme di gala

Bavarese in uniforme di gala

1852-1918

White metal